Kim Duc Law Co.,Ltd

VĂN BẢN PHÁP LUẬT >> BIỂU MẪU

Mẫu Đơn kiến nghị của nhà thầu

 PHỤ LỤC I:  MẪU ĐƠN KIẾN NGHỊ 
(ban hành kèm theo Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ)

PHỤ LỤC I

MẪU ĐƠN KIẾN NGHỊ
(ban hành kèm theo Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ)

[TÊN NHÀ THẦU KIẾN NGHỊ]
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

……, ngày …… tháng …… năm ……

 

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi:

……….[Ghi tên bên mời thầu hoặc chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền và Chủ tịch Hội đồng tư vấn]

 

Nhà thầu kiến nghị: ………… [Ghtên nhà thầu kiến nghị]

Địa chỉ của nhà thầu: …………… [Ghi địa chỉ, số điện thoại, s fax, e-maicủa nhà thầu]

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập của nhà thầu: ……….. [Ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập của nhà thầu] (nếu có)

Người đại diện hp pháp của nhà thầu: ……………. [Ghtên người đạdiện hợp pháp của nhà thầu và số chứng minh thư nhân dân]

Nội dung kiến nghị …………. [Nêu nội dung kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc về những vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu]1

Tài liệu chứng minh kèm theo …………. [Nêu các tài liệu chứng minh kèm theo, nếu có]

………… [Ghi tên nhà thầu kiến nghị] xin cam đoan những nội dung kiến nghị nêu trong đơn kiến nghị là hoàn toàn trung thực và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nói trên./.

 

 

[ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU KIN NGHỊ]
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có))

____________

1 Nội dung kiến nghị chưa được nhà thầu đưa trong nội dung đơn kiện ra Tòa án.


     (20-10-2012)