Kim Duc Law Co.,Ltd

DỊCH VỤ CUNG CẤP

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

 

Tư vấn tất cả vấn đề pháp lý liên quan đến việc lựa chọn đối tác, đánh giá rủi ro, soạn thảo, đàm phán các loại Hợp đồng thương mại, dân sự… theo từng vụ việc nhằm đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng, dự kiến và đánh giá những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với thực tế kinh doanh của Khách hàng, mối quan hệ hợp tác giữa các bên và qui định của pháp luật. 

-                    Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng, loại hợp đồng, đối tượng của Hợp đồng

-                    Tư vấn các qui định của pháp luật liên quan đến các điều khoản, điều kiện hợp đồng

-                    Nghiên cứu, tìm hiểu thông tin liên quan đến các bên theo yêu cầu của Khách hàng, từ đó đưa ra giải pháp tối ưu trong việc soạn thảo, ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp  pháp đến mức tối đa cho Khách hàng cũng như cân bằng lợi ích giữa các bên

-                    Thẩm định các nội dung bản dự thảo hợp đồng do Khách hàng cung cấp và đề xuất giải pháp theo yêu cầu của Khách hàng và quy định của pháp luật

-                    Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp theo yêu cầu của Khách hàng và qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng

-                    Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng  và yêu cầu của doanh nghiệp

 

Theo yêu cầu cụ thể của Khách hàng, Luật Kim Đức xem xét các thông tin, tài liệu về Khách hàng, đối tác của Khách hàng trên cơ sở những quy định của pháp luật để đưa ra giải pháp tốt nhất và phù hợp nhất. Một số loại hợp đồng tiêu biểu:

Ø  Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ø  Hợp đồng liên doanh

Ø  Hợp đồng lao động

Ø  Hợp đồng mua bán tài sản, quyền đối với tài sản

Ø   Hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Ø  Hợp mua bán, tặng cho, thuê, mượn nhà, đất và tài sản gắn liền với đất

Ø  Hợp đồng ủy quyền

Ø  Hợp đồng dịch vụ