Kim Duc Law Co.,Ltd

DỊCH VỤ CUNG CẤP

TƯ VẤN PHÁP LÝ

Với dịch vụ Tư vấn thường xuyên của Công ty Luật Kim Đức, hoạt động quản lý hằng ngày, điều hành nội bộ tổ chức của doanh nghiệp cũng như các quyết định được ban hành sẽ được ngăn ngừa và hạn chế đến mức tối đa các rủi ro. Dịch vụ của Kim Đức trong lĩnh vực tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp bao gồm:

Ø    Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

Ø    Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp

Ø    Tư vấn các vấn đề pháp lý xuất phát từ các hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành hằng ngày của Doanh nghiệp

Ø    Tư vấn tổ chức bộ máy nội bộ doanh nghiệp, các hoạt động liên quan đến Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên, Đại Hội đồng Cổ đông, Ban kiểm soát…

Ø    Tư vấn pháp luật liên quan đến Hợp đồng, bao gồm xác định, lựa chọn đối tác, đánh giá rủi ro, đề xuất giải pháp pháp lý, soạn thảo, tham gia thương lượng đàm phán, ký kết Hợp đồng với tư cách là Luật sư hoặc đại diện của Khách hàng với các đối tác trong và ngoài nước

Ø    Cung cấp các thông tin/văn bản hoặc danh mục văn bản pháp luật được cập nhật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Khách hàng hoặc khi được yêu cầu

Ø    Kiểm soát tính pháp lý các văn bản, quyết định và tài liệu do Doanh nghiệp ban hành cho nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp