Kim Duc Law Co.,Ltd

DỊCH VỤ CUNG CẤP

TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

v    Tư vấn về các chủ thể được phép và không được phép thành lập doanh nghiệp. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến Người đại diện theo pháp luật

 

v    Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp như: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân

 

v    Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định và các điều kiện khác

 

v    Tư vấn về vốn: Mức vốn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (vốn điều lệ của doanh nghiệp, vốn pháp định, vốn đầu tư…) và ảnh hưởng của các loại thuế liên quan đến mức vốn của doanh nghiệp.

 

v    Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Thực hiện các dịch vụ thành lập doanh nghiệp theo uỷ quyền của khách hàng.

 

Các dịch vụ liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh của Luật Kim Đức bao gồm:

 

*      Tư vấn đăng ký thành lập doanh nghiệp:

-       Công ty Cổ phần

-       Công ty TNHH 1 thành viên

-       Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

-       Công ty Hợp danh

-       Doanh nghiệp tư nhân

 

*      Tư vấn đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

*      Tư vấn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp

-       Thay đổi ngành nghề kinh doanh

-       Thay đổi vốn điều lệ

-       Thay đổi người đại diện theo pháp luật

-       Thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông, cổ đông sáng lập (đối với Công ty cổ phần)

-       Thay đổi trụ sở

-       Thay đổi tên doanh nghiệp

-       Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh

 

*      Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

-        Chuyển đổi Công ty TNHH 1 thành viên thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

-        Chuyển Công ty TNHH 2 thành viên thành công ty cổ phần

-        Chuyển đổi từ DNTN thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

-        Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 1 thành viên

-        Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

*      Đăng ký chia tách, hợp nhất và sáp nhập các doanh nghiệp cùng loại